BeroepsprofielDe diabetesverpleegkundige werkt als klinisch expert binnen zijn vakdomein.

 

 • Volgt de opleiding conform de wettelijke vereisten voor de functie, bezit een grondige kennis van de ziekte en behandelingen en volgt permanente en verplichte bijscholingen a rato van 60u theorie per 4 jaar om de kennis goed up to date te houden.
 • Organiseert de referentenwerking en geeft opleiding en ondersteuning aan referenten.
 • Formuleert aan de hiërarchie voorstellen m.b.t. de optimalisatie van de zorgverlening.
 • Werkt, in overleg met de hiërarchie, protocollen en procedures uit m.b.t. de zorgverlening binnen het vakdomein.
 • Werkt mee aan evidence based nursing door actualisatie van richtlijnen, procedures, zorgpaden.
 • Vertaalt na overleg met de arts wetenschappelijke literatuur in praktische richtlijnen en adviezen.
 • Evalueert de kwaliteit van de geleverde zorg kritisch door bv. patiëntfeedback en praktische verbeterprojecten op te zetten met betrekking tot de concrete patiëntenzorg.
 • Werkt actief mee aan de analyse van (bijna-)incidenten en patiëntveiligheid.
 • Neemt deel aan klinische studies en blijft continu op de hoogte van nieuwe tendensen en nieuwe behandelingen binnen het vakdomein.
 • Neemt deel aan interdisciplinaire vergaderingen voor de verbetering van de zorgverlening en de ontwikkeling van richtlijnen rond specifieke thema’s (bv. wondzorg) binnen het vakdomein en actualiseert hun kennis.
 • Neemt deel aan interdisciplinaire werkgroepen waar de optimalisatie van de zorgverlening binnen het vakdomein besproken en uitgewerkt wordt.
 • Houdt zich op de hoogte van de vernieuwingen van de materialen en producten:
  • contacteert de externe firma’s om informatie te verkrijgen,
  • voert onderzoeken uit op het nieuwe materiaal en de producten, doet testen, verzamelt de gegevens en evalueert ze,
  • stelt wijzigingen van materialen en producten voor aan de instelling
  • introduceert deze nieuwe materialen en producten aan de gebruikers.
 • Beheerst en beheert de formaliteiten met betrekking tot de diabetesconventie, pompconventie, sensorconventie, voetconventie, kinder- en adolescenten conventie, zorgtrajecten diabetes en voortrajecten (Zorgmodel opvolging patiënt met diabetes type 2) en verzekert de opvolging hiervan.
 • Beheert de voorraad van het materiaal (bv. insulinepompen, glucosesensoren, glucosemeters, infobrochures,….); controleert de voorraad en voert bestellingen uit volgens de interne procedures.
 • Heeft kennis van en treft maatregelen met betrekking tot infectiepreventie gezien
  • er dagelijks contact is met vuil, slechte geuren, stof of met excreties van personen: bevuilde glucosemeters, bloed, urine, …
  • er regelmatig contact is met besmettelijke ziekten : MRSA, HIV, Hepatitis, COVID-19, …
 • Beheerst emotionele stabiliteit en de nodige empathie: het vermogen om lijden en dood te accepteren zonder dat het persoonlijk wordt, is cruciaal. Er is immers dagelijks persoonlijk contact met ziekte, lijden of dood: Diabetes mellitus is een chronische ziekte met tal van mogelijke complicaties (o.a. retinopathie, nierinsufficiëntie, voet- en beenamputaties, …)
 • Respecteert (de wensen van) patiënten, andere zorgverleners en regels. Blijft te allen tijde onpartijdig en is zich bewust van de vereisten rondom vertrouwenskwesties, verschillende culturen en tradities. Af en toe is er contact met verbaal of fysiek agressieve personen, waarbij sereniteit en kalmte vereist is: patiënten worden mondiger, stellen meer eisen, willen beschikbaarheid van team op alle momenten van de dag,…
 • Is digitaal goed onderlegd; beeldscherm werk (<80%) is immers een vereiste voor de functie: digitaal dossier, mailverkeer, verslaggeving, teleconsulten, Power Point-presentaties opmaken ,…

 

De diabetesverpleegkundige begeleidt en educeert de patiënten met diabetes.

 • Informeert de patiënten en hun naasten, eventueel na overleg met de arts, over de pathologie en de mogelijke behandelingen
 • Staat in voor de therapeutische educatie van de patiënten: leert hen om hun glycemie zelf te controleren en het nodige controle- en behandelingsmateriaal te gebruiken (bv. prikapparaat, glucosemeters, glucosesensor, insulinepen of -pomp)
 • Plaatst een glucosesensor en/of plaatst een insulinepompkatheter en/of demonstreert de nodige injecties en legt de juiste injectietechnieken uit.
 • Programmeert en demonstreert de insulinepomp op maat van de patiënt en leert de patiënt de nodige persoonlijke instellingen aan te passen.
 • Begeleidt de patiënten bij de dagelijkse omgang met hun ziekte (bv. lichamelijke activiteit, voeding, sociale en maatschappelijke aspecten) en geeft hen advies om complicaties te voorkomen en hun autonomie te verbeteren.
 • Luistert naar de patiënten en detecteert waarmee de patiënten het moeilijk hebben, stelt hen gerust en maakt hen bewust van het belang van zelfzorg en van de behandeling.
 • Maakt een individueel zorgplan voor de patiënt en diens omgeving op en ziet toe op uitvoering en opvolging van dit zorgplan.
 • Verzekert de opvolging van de patiënten: fysieke consulten, telefonisch, via mail, teleconsultatie, videoconsultatie, ….
 • Verzamelt objectieve parameters en analyseert deze: o.a. glycemiedagboekje, uploaden van sensorresultaten via cloud, doorsturen van de insulinepompgegevens….
 • Verzamelt de gegevens van het diabetesrapport van de patiënt, observeert diens algemene gezondheidstoestand (bv. gewichtsschommelingen, bloeddruk, bloedresultaten, voetonderzoek) en spoort eventuele veranderingen op.
 • Bespreekt de resultaten met de behandelende arts en formuleert eventuele voorstellen naar behandeling toe.
 • Past indien nodig de behandeling van de patiënten aan na overleg en/of volgens voorschrift/staand order van de arts.
 • Bespreekt de patiënten met andere zorgverleners in eerste en tweede lijn (bv. thuisverpleging, podoloog, psycholoog)
 • Maakt een digitaal dossier aan van de patiënt en houdt het actueel: registreert de uitgevoerde onderzoeken, het geleverde medisch materiaal en de wijzigingen in behandelings-/zorgplan.
 • Bezoekt en informeert patiënten, die in andere zorgeenheden behandeld worden.
 • Kiest het materiaal in functie van de patiënt, geeft educatie hieromtrent en bezorgt het volgens de voorwaarden van de diabetesconventie / zorgtrajecten diabetes.

De diabetesverpleegkundige begeleidt de medewerkers van diverse eenheden.

 • Organiseert, in samenwerking met de hoofdverpleegkundige, interne vormingsactiviteiten met betrekkingtot het vakdomein (bv. Transplantatie en diabetes) voor de medewerkers van de eenheid om de kwaliteit van de zorgverlening binnen dit vakdomein te verbeteren.
 • Zorgt voor permanente vorming intra- en extramuraal:
  • Deelt de expertise als verpleegkundige gespecialiseerd in diabetologie met niet-gespecialiseerde verpleegkundigen.
  • Geeft aan de medewerkers van de diverse eenheden presentaties en uitleg m.b.t. het vakdomein.
  • Stuurt de referentieverpleegkundigen diabetes aan.
  • Vormt zorgverleners in eerste lijn.
  • Verleent vorming aan specifieke patiëntengroepen.
 • Verleent advies en fungeert als aanspreekpersoon voor intra- en extramurale zorgverleners met vragen rond het specifieke expertisegebied.
 • Ondersteunt de eenheden bij complexe problemen binnen het vakdomein. Verleent methodologisch bijstand aan de eenheden bij de toepassing van nieuwe behandelingen en materialen met betrekking tot het vakdomein opdat kwaliteitsvolle zorg verleend kan worden.

Opleiding en nascholing

De hogescholen waar de opleiding momenteel kan gevolgd worden met medewerking van de
Vlaamse Diabetes Vereniging vzw en
de Beroeps Vereniging Verpleegkundigen Diabetes Educatoren vzw:

Arteveldehogeschool 
Campus Brusselsepoort
Brusselsepoortstraat 93
9000 Gent
tel: 09/265.98.30
e-mail: info.compahs.gezondheidszorg@arteveldehogeschool.be
website: www.arteveldehs.be

KHBO
Xaverianenstraat 10
8200 Brugge
tel: 050/30.51.94
e-mail: info@khbo.be
website :www.khbo.be

Hogeschool Gent
K.L. Ledeganckstraat 8, 9000 Gent
tel: 09/243 30 15
e-mail: bram.vlaeminck@hogent.be
website: https://www.hogent.be/toekomstige-student/opleidingen/postgraduaten/diabeteseducator/

Erasmushogeschool 
Laarbeeklaan 12
1090 Brussel
tel: 02/479.18.90
e-mail: gez@ehb.be
website: www.ehb.be

KHLim Campus gezondheidszorg
Oude Luikerbaan 79
3500 Hasselt
tel: 011/28.82.60
website: www.khlim.be

Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Lier
Antwerpsestraat 99
2500 Lier
tel: 03/480.29.10
e-mail: gzl@khk.be
website: www.khk.be

samen met

Artesis Hogeschool Antwerpen Campus Gezondheidszorg 
J. De Boeckstraat 10
2170 Merksem
tel: 03/641.82.41
e-mail: g@artesis.be
Website: www.artesis.be

Het op peil houden van praktische vaardigheden en kennis is erg belangrijk, daarom is het noodzakelijk om een minimum tewerkstelling te hebben a ratio van een ½ FTE werkzaam als diabetesverpleegkundige. In dit kader komt ook de nascholing aan bod. De Beroeps Vereniging Verpleegkundigen Diabetes Educatoren vzw en de Vlaamse Diabetes Vereniging vzw streven ernaar om de bij- en nascholingen op te zetten volgens een accreditatiesysteem Er wordt geopteerd om 60 uren vorming te verzamelen over telkens een periode van 4 jaar. Dit om de kwaliteit van diabeteszorg te kunnen blijven garanderen. Dit is mogelijk door kennis en deskundigheid te vergroten door het lezen van vakliteratuur, door deelname aan symposia,workshops en bijscholingen.

Jan Vanelven, diabetesverpleegkundige, UZA – Antwerpen

© BVVDV