Statutenstatuten 4-1-2007

aangepaste statuten 7- 11-2011

 

Titel I: Benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel
Titel II: Leden, bijdrage
Titel III: De algemene vergadering
Titel IV: De raad van bestuur
Titel V: Begroting, rekeningen
Titel VI: Allerhande bepalingen, ontbinding,vereffening

 

Titel I – Benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel

Artikel 1 Rechtsvorm

De vereniging wordt opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging zonder winstoogmerk ( hierna VZW genaamd ) op grond van de wet 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 ( hierna genoemd de VZW-wet ).

Artikel 2 Naam

De vzw draagt de naam “Beroepsvereniging Vlaamse Verpleegkundigen Diabetes Educatoren”, afgekort tot “BVVDE”, ingeschreven op de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent.

Artikel 3 Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9000 Gent Ottergemsesteenweg, nr 456 in het gerechtelijk arrondissement Gent.

Artikel 4 Duur

De vzw is opgericht voor onbepaalde duur doch kan evenwel te allen tijde ontbonden worden.

Artikel 5 Doel en activiteiten

De vereniging heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit van diabeteszorg- waaronder diabeteseducatie- door de verpleegkundige diabetes educator, het versterken van de positie van de verpleegkundigen diabeteseducatoren als een erkende multidisciplinaire, professionele vereniging en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de bij haar aangesloten leden in de meest ruime zin van het woord.
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

 1. Het bevorderen van de kennis en vaardigheden van de leden op gebied van diabeteszorg,  onder meer door het (doen) verzorgen van bij- en nascholingscursussen terzake van diabeteseducatie.
 2. Het (doen) bewaken en bevorderen van de uniformiteit van de diabeteszorg, onder meer door het stimuleren van intercollegiale contacten, het bevorderen van de interne communicatie en verspreiden van informatie onder de leden.
 3. Het bevorderen van de toegankelijkheid van diabeteszorg.
 4. Het bevorderen van en medewerken aan onderzoek op het gebied van diabetes mellitus.
 5. Het onderhouden van goede betrekkingen en bevorderen van overleg en samenwerking met de overheid, adviesorganen van de overheid en andere in de gezondheidszorg relevante instellingen.
 6. Het onderhouden van goede betrekkingen en bevorderen van overleg en samenwerking met (organisaties van ) andere zorgverleners, die betrokken zijn bij de opvang, begeleiding en behandeling van mensen met diabetes mellitus en met organisaties die de belangen van mensen met diabetes mellitus behartigen.
 7. Het verstrekken van algemene informatie over diabeteszorg.
 8. Alle andere wettige middelen die in de ruimste zin van het woord aan het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

 

Voor het bereiken van haar doelstelling wordt de vereniging ondersteunt / werkt samen met de vzw vereniging “Vlaamse Diabetes Vereniging”. Deze vzw is gevestigd te Ottergemsesteenweg 456 , 9000 Gent.
De vzw mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met de verwezenlijking van voormelde ideële niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk toegelaten is en waarvan de opbrengsten ten allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de ideële niet-winstgevende doelstellingen.

Titel II: leden, bijdrage

Artikel 6: Leden

De vzw bestaat uit effectieve leden. Als effectief lid van de vereniging kan op aanvraag worden toegelaten iedere geregistreerde verpleegkundige die het post-graduaat diabetes educator heeft gevolgd.
De Algemene Vergadering kan het predikaat erelid toekennen aan personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor:

 1. De vereniging;
 2. De realisering van het doel van de vereniging;
 3. De behandeling en begeleiding van mensen met diabetes mellitus.

Ereleden hebben toegang tot de Algemene Vergadering en hebben in die vergadering een adviserende stem.

Artikel 7: Effectieve leden

Er zijn minstens drie effectieve leden met alle rechten en plichten zoals omschreven in de vzw wet. De volgende oprichters zijn de eerste effectieve leden:
– Jan Vanelven, Ranstsesteenweg 20   2520 Emblem.  ° Leuven, 11-10-1958.
– Kristin De Backer, Fazantenlaan 6   2610 Wilrijk.  ° Mortsel, 28-08-1958.
– Mieke Desmet, Konijnenhoekstraat 57   3053 Haasrode.  ° Halle, 09-08-1948.
– Ingrid Luyckx, Oude bruglaan, 171   9160 Lokeren.  ° Sint-Niklaas, 21-12-1960.
– Gwijde Vancoillie, Vliegpleinstraat 5   8560 Wevelgem.  ° Poperinge, 13-09-1962.
– Michiel Van Damme, Doorniksewijk 185   8500 Kortrijk.  ° Torhout, 05-03-1952.
– Ria Patteet, Jan de Bodtlaan 49   2650 Edegem.  ° Schoten, 22-09-1956.
– Annemie Hutse, Gavergrachtstraat 28   9031 Drongen  ° Gent, 22-11-1954.
– Nadine Van Campenhout, Abdijmolenstraat 41  9031 Drongen.  ° Blankenberge 15-09-1961.

Artikel 8: Kandidatuur

De kandidaat-leden richten schriftelijk hun kandidaatstelling aan een lid van de Raad van Bestuur. Om effectief lid te kunnen worden moet het kandidaat-lid voorgedragen worden door 2 leden van de Raad van Bestuur. De Algemene Vergadering zal beslissen over de aanvaarding van de kandidaat op haar eerstvolgende vergadering bij gewone meerderheid van de stemmen. De beslissing is zonder beroep en moet niet gemotiveerd worden.

Artikel 9: Bijdrage

Leden betalen een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage die door de Algemene Vergadering wordt vastgelegd op een minimumbedrag van € 15 en maximumbedrag van € 200. Dit bedrag kan jaarlijks in de Algemene Vergadering worden aangepast. De leden van de Raad van Bestuur moeten geen lidgeld betalen. Bij opneming moet het lidgeld in zijn geheel betaald worden voor het lopende jaar. Bij ontslag, schrapping of uitsluiting blijft het lidgeld eveneens verschuldigd in zijn geheel voor het lopende jaar terwijl ook het vervallen lidgeld verschuldigd blijft wanneer het nog niet werd voldaan.

Artikel 10: Verbintenis

Door het enkele feit van toetreding verbinden de leden zich tegenover de vereniging alle bepalingen van de statuten en reglementen alsmede alle verplichtingen voortvloeiende uit besluiten of overeenkomsten, die krachtens de statuten of reglementen tot stand zijn gekomen, na te leven.

Artikel 11: Ontslag, beëindiging van het lidmaatschap

Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet schriftelijk aan de Raad van Bestuur kenbaar gemaakt worden. Het ontslag zal na dit schrijven ingaan. Het lidmaatschap van leden die hun lidmaatschapsbijdrage voor het lopende jaar niet betaald hebben binnen de door de Raad van Bestuur bepaalde termijn, wordt opgeschort na een schriftelijke aanmaning. Leden die hun lidmaatschapsbijdrage niet betalen binnen de gestelde termijn van de aanmaning worden geacht ontslagnemend te zijn.
Verder eindigt het lidmaatschap door overlijden.
Uitsluiting van een lid kan geschieden wanneer deze zijn verplichtingen tegenover de vereniging niet nakomt.
De uitsluiting van een lid kan slechts door de Algemene Vergadering en met meerderheid van twee derden van de stemmen uitgesproken worden. Het betreffende lid wordt schriftelijk op de hoogte gesteld en uitgenodigd op de Algemene Vergadering waar het desbetreffende lid in zijn verdediging kan voorzien. Het desbetreffende lid mag nog meestemmen over zijn ontslag.

Artikel 12: Rechten

Geen enkel lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de vzw op grond van de enkele hoedanigheid van lid. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij de ontbinding van de vzw, enz.

Titel III De algemene Vergadering

Artikel 13: Samenstelling

De Algemene Vergadering wordt samengesteld uit de leden. Deze kunnen zich laten vertegenwoordigen door een ander lid bij volmacht. Elk lid kan echter maximaal 1 eigen stem uitbrengen.

Artikel 14: Bevoegdheden

De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

 1. Het beoordelen van het door het bestuur gevoerde beleid;
 2. Het behandelen en goedkeuren van het jaarverslag van het bestuur;
 3. Het behandelen en goedkeuren van de financiële rekening en verantwoording van het bestuur;
 4. Het vaststellen van de begroting;
 5. Het behandelen en in hoogste instantie beslissen over voorstellen, ingediend door het bestuur;
 6. Het vaststellen van het aantal leden van het bestuur;
 7. Het wijzigen van de statuten;
 8. Het benoemen en ontslaan van bestuurders;
 9. Het uitsluiten van een lid;
 10. Het ontbinden van de vereniging;
 11. Het vaststellen van de te betalen contributie;
 12. Het oprichten van werkgroepen. De leden van deze werkgroepen worden benoemd, en ontslagen door en zijn verantwoording schuldig aan de Algemene Vergadering.
 13. De benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
 14. De kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
 15. De goedkeuring van de begroting en van de rekening;
 16. De omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
 17. Alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.

De Algemene Vergadering kan zich laten bijstaan door vaste of ad hoc adviseurs.

Artikel 15: Vergaderingen

Ieder lid heeft toegang tot de Algemene Vergadering en het recht daar het woord te voeren.
De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door de Raad van Bestuur telkens als het doel of het belang van de vereniging dit vereist en tenminste één maal per jaar.
De uitnodiging wordt minstens 8 dagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering naar alle leden per gewone post of per E-mail verstuurd.
De oproeping bevat de agendapunten, plaats, dag en uur van de vergadering. Na de kenbaarmaking van de dagorde kunnen punten worden toegevoegd mits akkoord van 2/3 van de aanwezige leden. Ieder voorstel, ondertekend door minstens één twingtigste van de leden, moet aan de dagorde van de Algemene Vergadering worden toegevoegd zonder akkoord van 2/3 van de leden. (art 6 vzw wet)
Bijzondere bijeenkomsten in een Bijzondere Algemene Vergadering kunnen worden samengeroepen op verzoek van minstens 1/5 van de leden. De uitnodiging wordt minstens 15 dagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering naar alle leden verstuurd.
Het bestuur kan personen uitnodigen tot het bijwonen van de Algemene Vergadering.

Artikel 16:Quorum en stemming

Ieder lid brengt in de Algemene Vergadering één stem uit. Ereleden hebben een adviserende stem.
Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. De wijziging van de statuten vereist een beraadslaging in een vergadering die voldoet aan een quorum van 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Ingeval op de eerste vergadering minder dan 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden die geldig kan beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering gehouden worden. De beslissing wordt geacht aanvaard te zijn indien ze wordt goedgekeurd door 2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Enkel wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het doel of de doeleinden vereist ze een meerderheid van 4/5 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Artikel 17: Inzagerecht

De besluiten van de Algemene Vergadering worden gebundeld op de maatschappelijke zetel van de vereniging. Zij zijn ter inzage beschikbaar en kunnen op aanvraag bekomen worden. De beslissingen van de Algemene Vergadering worden via de “Nieuwsbrief voor professionelen” en via de webstek van de beroepsvereniging aan de leden ter kennis gebracht.

IV De Raad van Bestuur

Artikel 18: Samenstelling

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van ten minste drie personen, lid van de vereniging en aangeduid door de Algemene Vergadering. Zij oefenen hun mandaat uit als college. Het aantal bestuurders moet in elk geval steeds lager zijn dan het aantal personen dat lid is van de vereniging en moet in aantal oneven zijn. De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Deze vier zijn afzonderlijk gemachtigd om poststukken, postassignaties,aangetekende brieven en dergelijke, gericht aan de vereniging in ontvangst te nemen..
De functies van (vice)-voorzitter, secretaris en/of penningmeester kunnen niet door eenzelfde persoon vervuld worden.

Artikel 19: Voorwaarden

Indien een plaats in het bestuur vaceert, wordt in die vacature zo spoedig mogelijk voorzien door de Algemene Vergadering. De kandidaat-bestuurders dienen hun kandidatuur minimum 7 dagen voor de datum van de Algemene Vergadering te richten aan de Raad van Bestuur. Om tot bestuurder te kunnen verkozen worden moet men voldoen aan volgende voorwaarden:

 1. Lid zijn van de vereniging
 2. Actief zijn in de diabeteszorg
 3. Geen beroep uitoefenen dat inmenging van derden kan veroorzaken

Artikel 20: Benoeming, ontslag, bezoldiging

De benoeming geldt voor een periode van 3 jaar. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. Ten laatste 3 maanden voor het verstrijken van deze periode worden nieuwe verkiezingen gehouden. Herbenoeming is mogelijk. De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering met een gewone meerderheid ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden.
De bestuurders zijn te allen tijde afzetbaar door de Algemene Vergadering. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de Raad van Bestuur.  Bij ontslag, schorsing of overlijden van een bestuurder zal de eerstvolgende Algemene Vergadering in zijn vervanging voorzien, voor de nog lopende periode. Intussen tijd kan de Raad van Bestuur onder zich een bestuurder aanduiden die tijdelijk de opengevallen functie waarneemt. Voor elke nieuwe periode moet er telkens een neerlegging en publicatie van de statuten gebeuren, ook al is er niets veranderd.
Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt,moet dit schriftelijk bekendmaken aan de Raad van Bestuur. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval, moet de Raad van Bestuur binnen de twee maanden de Algemene Vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen.
De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uitreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 21: Vergaderingen, beraadslaging, beslissing

De leden van de Raad van Bestuur oefenen hun mandaat uit als college. Dit houdt in dat bij stemming de meerderheid (de helft + 1) van de leden aanwezig moet zijn en daarvan een gewone meerderheid akkoord moet gaan.
Bij staking van stemmen wordt een tweede stemming gehouden..Geeft deze geen uitsluitsel dan worden de stemmen van de voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester weerhouden. Er worden notulen opgesteld en bewaard in een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de effectieve leden.

Artikel 22: Bevoegdheden

De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering voor:

 1. Het aangaan van geldleningen;
 2. Het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
 3. Het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt,zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling van de schuld van een derde verbindt.
 4. Net als de Algemene Vergadering kan de Raad van Bestuur ook werkgroepen oprichten onder dezelfde voorwaarden.

De Raad van Bestuur kan zich laten bijstaan door vaste of ad hoc adviseurs.

Artikel 23: Vertegenwoordiging

De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd hetzij door het bestuur hetzij door twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur. Zij vertegenwoordigen de vereniging als college. Het bestuur kan zich terzake van zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid als bedoeld in het voorgaande door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.

Artikel 24: Bekendmaking

De benoeming van de leden van de Raad van Bestuur en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel, en van een uittreksel daarvan bestemd om in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit de stukken moet blijken of de personen die de vzw vertegenwoordigen,de vzw ieder afzonderlijk,gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

V: Begroting en rekeningen

Artikel 25: Boekhouding

Het verenigingsjaar, tevens boekjaar loopt telkens van 1 januari tot 31 december.
Ieder jaar op 31 december wordt de jaarrekening van het verlopen jaar afgesloten en wordt de begroting voor het volgend jaar opgemaakt. De Raad van Bestuur legt de jaarrekening en de begroting ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering.
De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 van de vzw wet en de daarop toepasselijke uitvoeringsbesluiten. De jaarrekening wordt neergelegd in het dossier gehouden op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Artikel 26: Geldmiddelen

De inkomsten van de vereniging bestaan uit:

 1. Lidmaatschapsbijdrage van de leden;
 2. Vrijwillige bijdragen van donateurs;
 3. Schenkingen;
 4. Subsidies;
 5. Erfstellingen, welke slechts mogen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving, en legaten
 6. Overige inkomsten.

Donateurs zijn degenen, die de vereniging op vrijwillige basis steunen met een (jaarlijkse) geldelijke bijdrage. Donateurs hebben geen stemrecht.

VI: Ontbinding, vereffening en wijziging statuten

Artikel 27: Statutenwijziging

De Algemene Vergadering beslist over wijziging van de statuten.
Bij de bijeenroeping van de Algemene Vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden behandeld, dient dit te worden vermeld. De termijn tot bijeenroeping bedraagt tenminste acht weken. Een afschrift van de voorstellen tot wijziging van de statuten dient met de agenda voor de vergadering aan alle leden toegezonden te worden. De voorstellen liggen tenminste veertien dagen voor de aanvang van de vergadering voor de leden ter inzage op de maatschappelijke zetel van de vereniging.
Tot wijziging van de statuten kan alleen worden besloten door een Algemene Vergadering waar tenminste 2/3 van het totaal aantal leden vertegenwoordigd is, terwijl een meerderheid van tenminste 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen vereist is.
Indien het vereiste aantal leden niet vertegenwoordigd is, belegt de voorzitter een nieuwe vergadering tenminste vier weken nadien. In de nieuw belegde vergadering kan ongeacht het aantal vertegenwoordigde leden over de wijziging van de statuten beraadslagen en stemmen.

Artikel 28: Ontbinding

De vereniging is voor onbepaalde tijd opgericht.
Tot ontbinding van de vereniging kan worden besloten door een op voorstel van de Raad van Bestuur daartoe bijeengeroepen Algemene Vergadering en door een voorstel tot ontbinding door 1/5 van de effectieve leden. In dit geval moet de Raad van Bestuur de Algemene Vergadering bijeen roepen  Indien bij een besluit tot ontbinding van de vereniging wordt   besloten benoemt de Algemene Vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden. Gedurende de vereffening blijven de statuten zoveel mogelijk van kracht. Ingeval van ontbinding beslist de Algemene Vergadering over de bestemming van het vermogen van de vzw dat zal worden toegekend aan een andere vereniging zonder winstoogmerk met een gelijkaardig of verwant doel, werkzaam in België.
Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd op de griffie en bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad.
Van de ontbinding zal het ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtbeëindiging van de vereffenaars neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de dertig dagen na de neerlegging dient dit ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars bij uitreksel bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 29: Wetvoorziening

Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 toepasselijk.

Aldus opgemaakt en aangenomen op de Algemene Vergadering van 24/01/2006 te Gent.

Kristin De Backer , Voorzitter
Jan Vanelven, Secretaris

Deze inhoud is enkel toegankelijk voor leden. Indien je een bestaand lid bent, gelieve in te loggen. Nieuwe leden kunnen zich hieronder registreren.

Aanmelden voor bestaande gebruikers